Graphen trong lớp phủ và các yếu tố thứ sáu

Với graphene ở mồi, 20-30% của lớp phủ có thể được lưu và volatilization VOC cũng sẽ giảm, cũng sơn chúng tôi nhận được có màu nhẹ hơn so với các sản phẩm ở nhà và ở nước ngoài.

Trong lĩnh vực của lớp phủ nhiệm vụ nặng nề, với graphene nói thêm, một số lượng lớn của kẽm bột có thể thay thế, và cuộc sống của lớp có thể được kéo dài 2 - 4 lần.

Cho lớp phủ đai, mặc chống có thể được cải thiện 2 - 20 lần so với trước đây, thời gian lão hóa sẽ được kéo dài hơn 50% chỉ với vài bổ sung của graphene. Bên cạnh đó, các tài sản khác như khả năng đề kháng và chống tĩnh điện ngọn lửa đã cải thiện đáng kể.