Graphen trong nặng chống ăn mòn của đại dương

Năng lượng gió ngoài khơi đầu tiên tháp phủ một lớp sơn chống ăn mòn graphen được thực hiện bởi các yếu tố thứ sáu (Changzhou) công ty TNHH công nghệ vật liệu đã trong khu vực biển Rudong hơn 1 năm. Nó tạo ra một mốc quan trọng trong biển nặng chống ăn mòn. 1% graphene ở mồi, hơn 2500 giờ có thể đạt được trong thử nghiệm phun muối định nghĩa lại các hệ thống chống ăn mòn: nặng chống ăn mòn hệ thống với 70%-80% kẽm bột trong quá khứ được thay thế bằng hệ thống mới 25% kẽm bột với 1% graphene. Hơn 50% kẽm bột có thể được giảm.