Vật lý hiện đại, tiết lộ bởi lớp đơn Graphene Ion nặng tràn đầy năng lượng bức xạ chấn thương

Tài liệu nghiên cứu các trung tâm của Viện vật lý hiện đại, Trung Quốc Viện khoa học nghiên cứu ion nặng nhanh chóng bằng cách sử dụng trên đĩa đơn lớp Graphene và hiệu ứng bức xạ cao tính ion, dựa trên Graphene và graphite khối bức xạ thiệt hại thí nghiệm và lý thuyết phân tích, truy cập vào Graphene và than chì khối bức xạ thiệt hại mức độ của sự thay đổi, đầu tiên thời gian nhận được chiếu xạ thiệt hại lý do của sự khác biệt giữa hai.