Nhà máy mới của yếu tố thứ sáu đang được xây dựng tại Nam Thông, Trung Quốc