Yếu tố thứ sáu đạt được REACH Đăng ký Đối với Graphene và Graphene Oxide

Thành phần thứ sáu đã đăng ký thành công graphene và graphene oxide tại ECHA. Sixth Element hiện có thể cung cấp tới 10 t / a vào thị trường châu Âu mà không có bất kỳ hạn chế nào. Đăng ký giảm graphene oxide được chuẩn bị và ứng dụng sẽ được thực hiện vào cuối năm 2018.

Sixth Element tự hào hỗ trợ khách hàng của mình với tất cả các tài liệu pháp lý cần thiết cho sản phẩm của họ.

2018-07-03_General REACH registration statement_The 6th Element.jpg