Các yếu tố thứ sáu đã thành lập Trung tâm phát triển và nghiên cứu

Vào ngày 4 tháng 7 năm 2016, công ty đã thành lập R & D Center, R & D sẽ tập trung vào nghiên cứu các sản phẩm mới và các ứng dụng của sản phẩm graphene, tiếp tục nghiên cứu và học tập để thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái của graphene.