Các yếu tố thứ sáu được trao tặng Huy chương vàng Sản phẩm Giá Trong năm 2016 Triển lãm vật liệu cacbon tiên tiến quốc tế

Năm 2016 Triển lãm vật liệu cacbon tiên tiến quốc tế, nguyên tố thứ sáu được trao tặng Huy chương Vàng của sản phẩm trong ứng dụng Graphene Application Pavillion.